Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderstaande algemene voorwaarden kunnen ook gedownload worden door op volgende link te klikken.

I Doel en toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd "Algemene Voorwaarden") bepalen de rechten en de plichten van alle partijen in het kader van de verkoop van producten (hier genoemd "Producten") via de website van Wameda (beschikbaar via www.wameda.be, www.wameda.eu, www.wameda.info, www.wameda.bizz) - hierna genoemd "Site").

 2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds 3Pharma bvba, met maatschappelijke zetel te Klein-Hulststraat 14, 9100 Sint Niklaas, geregistreerd bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0647.600.506 en handelend met handelsnaam Wameda, Waelput Medische Artikelen (hierna genoemd "Wameda") en anderzijds de persoon die een aankoop wenst te doen (hierna genoemd de "Koper”; de koper en Wameda worden hierna genoemd de "Partijen"). De Partijen aanvaarden dat enkel deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op hun relatie, samen met de bijzondere verkoopsvoorwaarden van Wameda, en dat alle andere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de algemene aankoopvoorwaarden van de Koper) uitgesloten worden.

 3. De Koper kan geen bestelling van een product op de Site (hierna genoemd "Bestelling") plaatsen zonder voorafgaandelijk deze Algemene Voorwaarden te lezen en expliciet te aanvaarden. Hiervoor is geen geschreven handtekening van de Koper vereist.

 4. De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing ten aanzien van consumenten, zoals gedefinieerd in artikel I.1. van  het Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013. De Koper verklaart uitdrukkelijk een koper te zijn die de goederen beroepshalve koopt en derhalve niet als een consument kan aanzien worden. De koper die op de Site zijn bestelling wenst uit te voeren verklaart over volledige handelingsbekwaamheid te beschikken.
  De Site is bedoeld voor professionelen in de medische sector. Verkoop van steriel medisch materiaal aan consumenten is verboden. De verkoop van medische hulpmiddelen is bepaald door art. 10bis van het KB van 18/03/1999. De verkoop aan artsen en verpleegkundigen is eveneens vastgelegd in het MB van 18/05/2005.

 

II Beschikbaarheid van producten

 1. De aanbiedingen van Wameda in de webshop gelden niet als aanbod tot contracteren uitgaande van Wameda doch gelden slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Koper. De Producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de Site beschikbaar zijn, met de beschrijving van hun voornaamste eigenschappen op het moment van raadpleging van de Site door de Koper. In geval van onbeschikbaarheid van bestelde Producten wordt de Koper ervan geïnformeerd en kan die de bestelling ofwel wijzigen ofwel annuleren. In beide gevallen wordt indien toepasselijk een terugbetaling van de bestelling uitgevoerd. Wameda kan in ieder geval niet verantwoordelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van Producten.

 

III Aankoopprijs en leveringskosten

 1. De prijzen van Producten worden op de Site vermeld in Euro, exclusief BTW. Deze prijzen bevatten de leveringskosten, die ten laste vallen van de Koper tenzij anders vermeld, niet.

 2. Wameda behoudt zich het recht voor de prijs op elk moment aan te passen. Producten worden echter gefactureerd aan de prijs die getoond werd op moment van bevestiging van de bestelling, behoudens materiële vergissingen op de Site (dewelke door Wameda kunnen worden aangetoond).

 3. Op het ogenblik van de bestelling engageert de Koper zich om, naast de prijs van de aangekochte producten, ook de verschuldigde leveringskosten te betalen. De leveringskosten blijven opeisbaar en worden, tenzij anders bepaald, niet terugbetaald bij een gehele of gedeeltelijke retournering.

 

IV Modaliteiten van de bestelling

 1. Om een bestelling te plaatsen moet de Koper het bestelproces op de Site volgen en de noodzakelijke informatie ter identificatie, levering en facturatie voorzien waaronder naam, voornaam, adres van levering en volledig facturatieadres, inclusief BTW- of RIZIV-nummer. Alle informatie die door de Koper opgegeven wordt bij de bestelling is bindend voor de Koper, Wameda kan niet verantwoordelijk worden gesteld van de gevolgen van het opgeven van foutieve informatie. De Koper garandeert dat hij enkel correcte informatie meedeelt aan Wameda. Na het bestelformulier ingevuld te hebben, moet de Koper kennisnemen van de Algemene Voorwaarden en deze aanvaarden door de daartoe voorziene checkbox "Door op ‘Kopen’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden." aan te vinken. Met deze bevestiging engageert de Koper zich om de volledige kostprijs te betalen, zijnde de prijs van de producten en de verschuldigde leveringskosten.

 2. Wameda tracht elke bestelling binnen de 24u per e-mail aan de koper op het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven te bevestigen (hierna genoemd "de bevestiging van de bestelling"). De bevestiging van de bestelling bevat onder meer de datum van bestelling, de bestelde producten, de aankoopprijs, de leveringskost, het leveringsadres en de wijze van leveren. De door Wameda opgeslagen gegevens en de bevestiging van de bestelling zijn het bewijs van de contractuele relaties tussen de Partijen.

 3. Wameda behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (i) een bestaand juridisch geschil met een koper of, (ii) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert. In deze gevallen kan Wameda op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden tenzij in het geval van bedrog of ernstige fout van Wameda.

 

V Modaliteiten van de betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling dient te geschieden op de vennootschapszetel van Wameda te Sint Niklaas (België) op haar bankrekening zoals is vermeld op de factuur. De Koper is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking. Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij de uitsluitende eigendom van Wameda.

 2. Wameda is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Koper te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de Koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Wameda het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Wameda tot vergoeding van onkosten en winstderving.

 3. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de Koper aan Wameda vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen aan de intrestvoet in toepassing van de wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties. Tevens is Koper de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 90 euro per factuur.

 4. Indien de overeenkomst betrekking heeft op verschillende goederen kan de levering voor het geheel of voor een gedeelte plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de Koper in elk geval gehouden de volledige factuur te voldoen.

 

VI Levering

 1. De modaliteiten en de kostprijs van de levering worden tijdens de bestelling getoond. Wameda stelt alles in het werk om de bestellingen zo snel mogelijk te verzenden zodat ze aankomen binnen de verwachte levertermijn zoals getoond tijdens het bestelproces. De meegedeelde levertermijnen zijn echter steeds indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis in hoofde van Wameda.

 2. De overdracht van het risico van Wameda naar de Koper gebeurt op het moment van het aanvaarden van de bestelling. Elke bestelling wordt geleverd volgens de door de Koper gekozen leveringsmethode.

 3. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om op het moment van levering het pakket en het product te inspecteren en zijn eventuele opmerkingen of klachten over zichtbare gebreken of niet conformiteit van de levering onmiddellijk op de leveringsbon te noteren en binnen de 24 uur na levering per email aan Wameda te bevestigen. Latere klachten zijn onontvankelijk.
  Klachten aangaande zichtbare gebreken waarover door de Koper op het ogenblik van de levering geen opmerkingen werden geformuleerd, zijn niet ontvankelijk.
  Elke klacht betreffende verborgen gebreken moet onmiddellijk na de ontdekking ervan door de Koper schriftelijk ter kennis van Wameda worden gebracht. Alle latere klachten zijn niet ontvankelijk.
  Geen enkele klacht geeft de Koper het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen.
  Klachten ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending hebben geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

 4. In het geval dat de Koper kiest voor levering in een Wameda afhaalpunt, zullen de gekochte producten slechts gedurende een periode van 14 dagen na ter beschikking stelling aan de Koper, bewaard worden. Na deze termijn zal de Koper het product niet meer kunnen vorderen en behoudt Wameda zich het recht voor dit te vernietigen of aan derden te verkopen en de Koper voor eventueel verlies en kosten aansprakelijk te houden.

  

VII Herroepingsrecht en modaliteiten van de retour

 1. Als één van de op de site gekochte producten niet voldoet voor de koper, beschikt die over een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag na de levering, om zijn aankoop te annuleren, zonder boete of opgave van reden, conform de geldende consumentenwetgeving. Tijdens deze bedenktijd moet de koper zijn wens om van zijn annuleringsrecht gebruik te maken doorgeven aan Wameda via het formulier "Herroepingsrecht Wameda" dat per post, naar het adres Wameda (3Pharma BVBA) Klapperbeekstraat 36, 9100 Sint-Niklaas, of per e-mail, naar het adres [email protected], dient te worden opgestuurd.

 2. Na het doorgeven van zijn wens tot annuleren beschikt de koper over veertien (14) kalenderdagen om zijn producten aan Wameda te bezorgen. Bij het niet tijdig terugbezorgen van de producten of een bewijs van verzending vervalt de annuleringsvraag.
  Wameda aanvaard geen retour van geschenkkaarten, producten die snel kunnen bederven of vervallen alsook medische hulpmiddelen kunnen niet geretourneerd worden, behalve in gevallen van gebreken of beschadiging bij levering.

 3. De kosten en risico’s voor het terugsturen van producten vallen ten laste van de koper. De koper kan zijn producten ook kosteloos retourneren in één van onze Wameda afhaalpunten.

 4. Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals hierboven beschreven, engageert Wameda zich om de aankoopprijs binnen de veertien (14) kalenderdagen terug te betalen, te tellen vanaf de dag waarop de producten opnieuw in het bezit zijn van Wameda.
  De terugbetaling gebeurt volgens de regels opgesteld door het financieel organisme verantwoordelijk voor de door de koper gekozen betaalmethode.

 5. De koper kan geen gebruik maken van zijn herroepingssrecht indien de geleverde producten beschadigd of gedeeltelijk verbruikt werden na levering. De producten moeten naar het vermelde adres in een perfecte staat teruggestuurd worden die een herverkoop toelaat (originele en onbeschadigde verpakking), vergezeld van alle bijgesloten documenten, gebruiksaanwijzingen. Bij gebreke kunnen de producten niet teruggenomen worden.
  Teruggestuurde bestellingen waarbij identificatie van de verzender onmogelijk blijkt (zonder bestelnummer, naam, voornaam, adres), worden niet aanvaard. Teruggestuurde producten die niet geaccepteerd worden voor terugbetaling worden bewaard op de zetel van Wameda en blijven daar ter beschikking van de koper die ze moet ophalen. In het geval van misbruik van het herroepingssrecht behoudt Wameda zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde koper te weigeren.

 

VIII Bescherming van persoonsgegevens

 1. Het beleid van Wameda met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens is beschikbaar in de footer van de Site.

 

IX Garantie

 1. Wameda garandeert de Koper de deugdelijkheid van de door haar afgeleverde goederen gedurende de garantieperiode van de producent met een maximum van 6 maanden na de levering ervan. In geval van gebrekkige levering zal Wameda naar keuze overgaan ofwel tot de herlevering of herstelling van de gebrekkige goederen, ofwel tot de creditering van de corresponderende factuur ten voordele van de Koper. De garantieverplichting van Wameda is strikt beperkt tot het voorgaande. Het is aan de Koper om de gebrekkigheid van de door Wameda afgeleverde goederen te bewijzen. Aanspraken van de Koper op grond van dit artikel laten de betalingsverplichtingen van de koper jegens Wameda onverlet.

 

X Aansprakelijkheid

 1. Wameda gaat enkel een middelenverbintenis aan in verband met alle stappen van toegang tot de Site, de bestelling, de levering en latere diensten. Wameda kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken of schade door het gebruik van het internet, onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, bij onderbreking, externe inbraak, besmetting met computervirussen of andere elementen die als overmacht kunnen beschouwd worden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Wameda onder deze voorwaarden beperkt tot de som van de bedragen die betaald zijn of moeten worden voor de bestelling aan de basis van de aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende vordering.

 2. Wameda kan, behalve in geval van ernstige fout of bedrog van Wameda, op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij problemen of beschadiging van eender welke aard die het gevolg kunnen zijn van een foutief gebruik van producten. De Koper engageert er zich in dit verband toe om de bijsluiter van de fabrikant op of in de verpakking van het product (en die onder meer informatie inzake dosering en nevenwerking bevat) aandachtig te lezen en na te leven.

 3. Wameda kan op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele productwijzigingen die door de producent doorgevoerd werden.

 4. Wameda kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen voor de presentatie van de producten tenzij dit het geval is van bedrog of ernstige fout van Wameda. In dit verband wordt uitdrukkelijk vermeld dat de foto’s die aanwezig zijn op de site pure informatieve doeleinden hebben. Onder geen enkele voorwaarde kan een wijziging van verpakking of van inhoud van een product vernoemd worden in geval van tegenstrijdigheid met de foto die beschikbaar is op de Site.
 5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Wameda onder de overeenkomst met de Koper beperkt tot de door de Koper in uitvoering van deze overeenkomst aan Wameda betaalde bedragen en is Wameda niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld: gederfde winst, gederfde omzet, verlies van goodwill, imagoschade, verlies van data enz..

 

XI Uitdrukkelijk ontbindend beding

 1. Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Wameda in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting of indien de Koper een uitstel van betaling vraagt aan één of meer van zijn schuldeisers, een procedure opstart onder de Wet betreffende de Continuïteit van Ondernemingen, indien er op een geheel of een gedeelte van zijn goederen beslag wordt gelegd, indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, gerechtigd, naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief.

 2. In geval van ontbinding in voorgenoemde gevallen, verbindt de koper zich ertoe de door Wameda afgeleverde goederen welke door de Koper nog niet werden betaald binnen de 24 uur voor retour te zenden aan Wameda. In geval van niet-teruggave binnen deze termijn zal Wameda, op welke plaats het ook betreft, de goederen mogen terugnemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.

 

XII. Overmacht

 1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Wameda opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht haar verbintenissen terug op te nemen zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

 2. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Wameda zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, en die van aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en / of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Wameda kan worden gevergd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst beperkend is, stakingen, bedrijfsblokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan materiaal, hulpstoffen en / of energie, vertraging of uitblijven van leveringen door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen.

 

XIII Intellectuele eigendom

 1. Alle (visuele of geluids-) elementen van de Site, alsmede de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, en meer in het algemeen door intellectuele eigendomsrechten en door de wet op sui generis databankrechten. Zij zijn de exclusieve eigendom van Wameda of van derden die aan Wameda een licentie hebben verleend. De Koper die beschikt over een eigen website en die, voor persoonlijk gebruik, een link wil plaatsen naar de Wameda Site moet hiervoor toestemming vragen aan Wameda. Er zal in dit geval niet van enige impliciete affiliatie met Wameda sprake zijn. Alle links naar de Wameda Site die gebruik maken van framing, inline of deep-linking zijn verboden. Elke, ook eerder stilzwijgend goedgekeurde link, moet op simpele vraag van Wameda verwijderd worden.

 

XIV Contact

 1. Bij vragen in verband met zijn aankoop kan de Koper contact opnemen met Wameda via de op de contactsectie van de Site vermelde methodes of via het e-mail adres [email protected]. Wameda engageert zich om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

 

XV Juridische geschillen en toepasselijk recht

 1. In geval van geschil betreffende de toepassing, interpretatie of het bestaan van de huidige voorwaarden of de bestelling streven zowel Wameda als de Koper ernaar om, alvorens juridische procedures aan te wenden, een regeling in der minne te bekomen. Bij falen van een poging tot schikking zijn enkel de Antwerpse rechtbanken bevoegd om een juridisch geschil te beslechten, ongeacht de plaats van levering of het adres van de koper.
  Het contract en alle juridische relaties tussen de partijen zijn onderhavig aan het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

XVI Ondeelbaarheid en integraliteit

 1. In het geval één of meerdere elementen uit de Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden ten gevolge een wet, verordening of een definitieve beslissing van een bevoegd rechtsorgaan, behouden de overige elementen hun geldigheid.
 2. De Algemene Voorwaarden en de bevestiging van de bestelling verzonden aan de koper vormen samen het volledige contract tussen de partijen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze documenten, hebben de huidige Algemene Voorwaarden voorrang.

 

XVII Bewijskracht

 1. Het register in de informatiesystemen van Wameda en zijn partners, voorzien van alle redelijke beveiligingssystemen, worden beschouwd als bewijsstukken van communicatie, bestelling en betalingen uitgevoerd door de partijen.

 

XVIII Wijzigingen

 1. Wameda houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
Stel hier uw voorkeuren in voor het gebruik van cookies op onze website. Manage cookies