Disclaimer

Disclaimer

Onderstaande Disclaimer kan ook gedownload worden door op volgende link te klikken.

I Algemeen

Deze Website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen ("Algemene Voorwaarden").
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze website alsmede voor alle internet- en andere netwerkinitiatieven van Wameda. Bij een aankoop op de Website of (mobiele) applicatie zal u tevens gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Algemene Voorwaarden en dat u de inhoud ervan aanvaardt.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.
U erkent dat de onderhavige Algemene Voorwaarden en het gebruik van deze Website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen U en Wameda.

 

II Wijzigingen

Wameda behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Voorwaarden na te lezen.

 

III De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze Website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Wameda en haar respectieve activiteiten. Alhoewel Wameda zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Wameda niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Wameda een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. De informatie die op deze website wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van Wameda. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien. Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Wanneer goederen of diensten toch uitdrukkelijk te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent te koop aangeboden producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. De aankoop van de producten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden. Wameda kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

IV Virussen en misdrijven

Wameda onderneemt redelijke inspanningen om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

 

V Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie van de gebruiker weergegeven. Wameda heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Wameda instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen Wameda en de exploitanten van deze websites. Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met Wameda ([email protected]) en deze zal U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

 

VI Exoneratiebeding

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Wameda en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website. Gelieve een bevoegd professioneel persoon te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat aangepast is aan uw situatie. Behoudens in het geval van opzet of bedrog en voor zover mogelijk binnen het kader van het toepasselijke recht, kan Wamead in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door i) de website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking; ii) informatie of inhoud van de website; iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven; of iv) de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als Wameda of één van haar leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als U het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

 

VII Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Wameda of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Wameda.

Stel hier uw voorkeuren in voor het gebruik van cookies op onze website. Manage cookies